Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gebruikvoorwaarden van de website van MPM International Oil Company B.V.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:
MPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 1
2629 HN DELFT
The Netherlands

Telefoonnummer: +31 (0)15-251 40 30
Faxnummer: +31 (0)15-251 40 30
E-mail: info@mpmoil.nl

Gebruikers van deze site zijn gebonden aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden. Door verder te gaan, aanvaardt u deze voorwaarden. Onze privacy-verklaring regelt het gebruik van de persoonlijke data die u ons via deze website bezorgt. Gelieve alle voorwaarden voor deze website die u bezoekt controleren.

Onze verantwoordelijkheid

De informatie op deze website is niet uitputtend. Ondanks onze inspanningen is het mogelijk dat de informatie niet nauwkeurig, actueel of toepasselijk is op de omstandigheden van een bepaalde zaak. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onnauwkeurigheden of weglatingen op deze website en u bent als enige verantwoordelijk voor alle beslissingen of acties die u onderneemt op basis van de informatie op deze website. MPM International Oil Company B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte of speciale schade, gevolgschade of andere verliezen of schaden van welke aard dan ook voortkomend uit de toegang tot, het gebruik van of informatie op deze website.

Het gebruik van links

MPM International Oil Company B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website, inclusief de websites via welke u op onze website terecht bent gekomen.

Linken

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MPM International Oil Company B.V. naar deze website een link aan te leggen of hem aan te passen.

Trade marks

De naam en het logo van MPM zijn eigendom van MPM International Oil Company B.V. Geen enkele toestemming, expliciet of impliciet wordt hierbij verleend over enig intellectueel eigendom van MPM International Oil Company B.V..

Copyright

De auteursrechten met betrekking tot het materiaal op deze website zijn eigendom van MPM International Oil Company B.V. Alle rechten worden voorbehouden. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle geldende copyright wetten. Derhalve mag het materiaal uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gekopieerd en gebruikt. Elk ander gebruik is verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van MPM International Oil Company B.V. is verkregen.

Niet persoonsgebonden informatie

Met uitzondering van persoonlijke informatie, die overeenkomstig onze privacy-verklaring zal worden behandeld, behouden we het onbeperkte recht om de informatie die u ons bezorgt op welke wijze dan ook te gebruiken. Deze informatie wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

Welk recht is van toepassing op deze website?

Uw gebruik van deze website en zijn downloads, alsook deze voorwaarden vallen onder het Nederlands recht.

MPM International Oil Company B.V. (ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN)

Algemene leveringsvoorwaarden - MPM International Oil Company B.V.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden (Verkoopvoorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij MPM International Oil Company B.V. en/of hieraan gerelateerde vennootschappen en/of samenwerkingsverbanden (hierna gezamenlijk en afzonderlijk MPM) betrokken c.q. partij is/zijn (terwijl de betreffende wederpartij van MPM hierna zal worden aangeduid als koper) en hebben tevens betrekking op alle zaken, diensten en adviezen (producten) van MPM, alsmede alle daarmee verbandhoudende werkzaamheden, ondermeer krachtens koop en/of opdracht. Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen geschieden vrijblijvend. MPM kan haar offertes, prijsopgaven en aanbiedingen na tien werkdagen na aanvaarding alsnog intrekken/wijzigen en/of mogelijke vergissingen in de offertes herstellen.

1.2 Alle opdrachten worden uitsluitend door MPM aanvaard en uitgevoerd door MPM met terzijdestelling van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

1.3 Afwijkingen van de verkoopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor die overeenkomsten waarbij deze afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk van toepassing is verklaard.

1.4 Indien deze Verkoopvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn, dan zijn zij ook van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij dit uitdrukkelijk is uitgesloten, zowel mondelinge als schriftelijke overeenkomsten hieronder begrepen.

1.5 Eventuele algemene voorwaarden van de koper worden expliciet van de hand gewezen. Indien en voor zover partijen uitdrukkelijk zijn dat de voorwaarden van de koper eveneens van toepassing zijn, dan prevaleren de verkoopvoorwaarden voor zover niet uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.

2. Afname

2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, moet de overeengekomen hoeveelheid in ongeveer gelijke maandelijkse (geschatte) hoeveelheden worden afgenomen. MPM is niet verplicht over enige contractmaand meer of minder dan een zodanige maandelijkse (geschatte) hoeveelheid met een afwijking van maximaal 10% te leveren. Indien de levering slechts kan plaats in (deel)leveringen die kleiner zijn dan een door MPM International Oil Company B.V. van tijd tot tijd vast te stellen minimale hoeveelheid, dan wel leveringen die met spoed dienen plaats te vinden, dan zal MPM gerechtigd zijn een toeslag aan koper in rekening te brengen.

2.2 MPM zal zich inspannen om MPM International Oil Company B.V.-branded producten te leveren indien de levering van MPM International Oil Company B.V.-branded producten schriftelijk is overeengekomen. MPM kan echter niet in het voorkomende geval te allen tijde besluiten om welke reden dan ook 'zulks zonder voorafgaand overleg met koper' niet MPM International Oil Company B.V-branded producten te leveren aan koper, waarbij deze producten van in de branche gebruikelijke kwaliteit dient te zijn. In dat geval heeft koper op geen enkele recht op compensatie in welke vorm dan ook (inclusief bonussen of kortingen).

3. Levering

3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt als plaats van (af)-levering de plaats van belading van het betreffende transportmiddel.

3.2 Levering franco wal of franco huis geldt in het algemeen als levering in door koper schriftelijk opgegeven opslagfaciliteiten, c.q. als levering naar een plaats daar nabij, welke voor het transportmiddel zonder moeilijkheden bereikbaar is. Kan bedoelde levering naar het oordeel van MPM niet zonder bezwaar en/of op eigen kracht op normale wijze worden uitgevoerd, dan zal MPM vrij zijn niet te leveren, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen.

3.3 Alle risico's verbonden aan producten, waaronder medebegrepen het risico van verlies of beschadigingen gaan op koper over bij (af)levering, dan wel op het moment dat MPM aan koper heeft meegedeeld dat de betreffende producten ter beschikking van koper worden gehouden.

3.4 MPM zal onder meer niet tot lossing verplicht zijn, indien koper 'naar het oordeel van MPM' niet tijdig zorgt draagt voor de aanwezigheid van een veilige, efficiënte en adequate losmogelijkheid, als zodanig, dat lossing adequaat, zonder oponthoud, efficiënt en conform de veiligheidsvoorschriften van MPM alsmede wettelijke voorschriften kan plaatsvinden. Koper staat ervoor in dat de (opslag)faciliteiten voor producten, zoals tanks en gebruiksapparaten, voldoen aan alle wettelijke voorschriften en voorts, veilig en goed onderhouden zijn. Koper zal de producten steeds zuiver en onvermengd gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze redelijkerwijs zijn bestemd.

3.5 Onverlet hetgeen is bepaald in artikel 4 hierna, staat de koper ervoor in dat, ter voorkoming van het overlopen van (opslag)faciliteiten, de aanduidingen met betrekking tot de maximale inhoud van en het vloeistofpeil van de (opslag)faciliteiten, alsmede de aard van het daarin aanwezig product, juist zijn. Schade als gevolg van een onjuiste aanduiding, het ontbreken of niet (goed) functioneren van meetinstrumenten, ondeugdelijke (opslag)faciliteiten of enige andere oorzaak, komt voor rekening en risico van koper, het verloren gaan van afgeleverd product daaronder medebegrepen. Koper vrijwaart MPM tegen alle aanspraken van derden als gevolg van het niet nakomen van haar verplichtingen krachtens dit artikel.

3.6 Ondervindt aflevering, om welke reden dan ook gelegen aan de zijde van koper vertraging of belemmering, dan is MPM gerechtigd de daaruit voor MPM voortvloeiende kosten aan koper in rekening te brengen.

3.7 De levertijd, aangegeven in offerten en/of overeenkomsten is geen fatale termijn, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk uit deze stukken blijkt en niet tijdige levering is voor koper nimmer grond de voor koper uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten en/of niet na te komen.

4. Metingen/wegingen/analyses/administratie

Metingen en wegingen door MPM en door MPM te verstrekken gewichtsopgaven en analyses, alsmede de administratie daarvan of vanwege MPM zullen voor partijen bindend en beslissend zijn voor de geleverde hoeveelheden en kwaliteit.

5. Lossen

Indien bij het vervoer gebruik wordt gemaakt van tankauto, dan is koper gehouden MPM dan wel haar transporteur /vervoerder onmiddellijk in staat te stellen te starten met het (doen) lossen en dat lossen veilig, adequaat en zonder onderbrekingen te (doen) voltooien. Bij vertraging is koper onverwijld een niet voor matiging vatbare schadevergoeding aan MPM verschuldigd van € 750,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat het lossen niet is geschied, dan wel niet (geheel) is voltooid, onverminderd het recht van MPM om volledige schadevergoeding te vorderen. Onder onmiddellijk in staat stellen wordt verstaan het bij aankomst van de tankauto in staat stellen met de loswerkzaamheden aan te vangen, waardoor per auto een tijdslimiet van twee uur na aankomst wordt gegeven. Nadien treedt de in artikel opgenomen boeteclausule in werking.

6. Vervoer, opslag en toepassing

Voor wat betreft het vervoer, de opslag, het gebruik of de toepassing van de geleverde producten gaat MPM uit van de normale omstandigheden en ter zake kundige(hulp-)personen aan de zijde van koper.
Eventuele afwijkende situaties moeten tevoren tijdig door koper aan MPM schriftelijk kenbaar worden gemaakt. MPM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van vervoer, opslag, gebruik of toepassing door niet terzake kundige(hulp-)personen of onder niet-normale omstandigheden. MPM is evenmin aansprakelijk wanneer de door MPM eventueel te verstrekken adviezen -algemene en/of specifieke- t.a.v. het vervoer, opslag, gebruik of toepassing van de geleverde producten door koper of derden naar het oordeel van MPM niet stipt zijn opgevolgd. Koper vrijwaart MPM tegen aansprakelijkheid jegens derden voor schade, die voortvloeit uit omstandig- heden als in dit artikel bedoeld.

7. Verpakking/embalage

Verpakking wordt door MPM niet teruggenomen en recycling/vernietiging komt voor rekening en risico van koper.

8. Payment

8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen van koper aan MPM uiterlijk bij (af)levering te geschieden, zonder korting, verrekening en/of recht op opschorting.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn kosten en vergoedingen niet in de overeengekomen prijs begrepen en zullen deze afzonderlijk door koper worden betaald.

8.3 Indien koper na verloop van de in het eerste lid genoemde termijn in gebreke blijft tot stipte en volledige betaling van het blijkens de administratie van MPM verschuldigde bedrag over te gaan, dan heeft zulks onverminderd enige overigens aan MPM toekomende rechten ten gevolge dat:
a. alle overige ten name van koper bij MPM openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
b. MPM het recht krijgt over het betreffende bedrag vanaf datum van (af)levering een verzuimrente te berekenen van 1% per maand gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand gelden;
c. MPM het recht krijgt zonder nadere ingebrekestelling de uitvoering van enige overeenkomst met koper geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn;
d. alle kosten van MPM, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, waar onder medebegrepen incassokosten om tot gehele of gedeeltelijke inning van haar vorderingen op koper te geraken, ten laste van koper komen. De buitenrechterlijke kosten zullen worden berekend conform de tarieven die op dat moment van dagvaarding bij de bevoegde (rechterlijke) instanties gebruikelijk zijn (tenzij de werkelijke kosten hoger zijn dan de aldaar gehanteerde incassotarieven), in welk geval MPM recht heeft op dat meerdere.

9. Prijswijzigende omstandigheden

Bij prijswijzigende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld wijzigingen van overheidswege van lasten, rechten, belastingen, retributies en/of van overige collectieve afdrachten/heffingen over het te leveren product, wijziging van (wereld)marktprijzen en/of (zee)vrachtprijzen, heeft MPM het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen. Indien de officieel vastgestelde waarde van de Euro (€) ten opzichte van andere valuta wijzingen ondergaat, kan MPM de prijs dienovereenkomstig herzien.

10. Intellectuele en industriële eignedom

10.1 Alle (gebruiks)rechten van intellectuele of industriële eigendom op de producten dan wel zaken die daarmee verband houden, berusten uitsluitend bij MPM. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, heeft koper geen gebruiksrecht of licentie hiertoe verkregen.

10.2 Het is koper niet toegestaan enige aanduiding aangaande het (intellectuele en/of industriële) eigendom van MPM te verwijderen en/of te wijzigen.

11. Doorverkoop/doorlevering

In geval van doorverkoop/doorlevering aan anderen dan eindverbruikers of aan anderen dan door MPM erkende wederverkopers zal koper de producten steeds onder de door MPM vastgestelde merken en aanduidingen, zuiver en onvermengd, aanbieden en verkopen, een en ander onverlet het bepaalde in artikel 10.1 hiervoor. Een en ander is slechts anders indien er sprake is van opzet aan de zijde van MPM, dan wel diens (niet) ondergeschikte hulppersonen, welke opzet alsdan door koper en/of derde deugdelijk dient te worden aangetoond.

12 Aansprakelijkheid

12.1 MPM is niet aansprakelijk voor bij koper of derden ontstane directe of indirecte schade, gevolgschade en derving van winst daaronder begrepen, die koper of derden lijden door tekortkomingen en/of enig handelen en/of nalaten van MPM en of diens (niet) ondergeschikte hulppersonen in verband met de uitvoering van enige tussen partije gesloten overeenkomst dan wel in het kader van buitencontractuele relaties.

12.2 Koper is gehouden MPM schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen MPM en koper. en eventuele buitencontractuele relaties, en meer in het bijzonder indien de schade het gevolg is van de verstrekking van onjuist en/of onvolledige gegevens en/of informatie door koper.

12.3 Indien MPM ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een door haar ingeschakelde (niet) ondergeschikte hulppersoon aan de Verkoopvoorwaarden een verweermiddel kan ontlenen, dan kan ook de (niet) ondergeschikte hulppersoon indien hij op grond van deze gedragingen door koper wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware zij hierbij partij.

13. Klachten

14.1 Koper is verplicht om direct bij of na het geleverde te controleren. Klachten over de levering, inclusief onder meer klachten over afwijkingen, in de kwantiteit en/of kwaliteit van het geleverde, moeten door koper onverwijld, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na (af)levering, schriftelijk bij MPM worden gemeld, bij gebreke waarvan alle aanspraken dienaangaande voor koper vervallen.

14.2 Klachten over een door MPM gezonden factuur moeten door koper binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend, bij gebreke waarvan alle aanspraken van koper dienaangaande vervallen.

14.3 Retourzendingen behoeven door MPM niet te worden aanvaard, tenzij MPM daartoe tevoren schriftelijk toestemming heeft verleend.

14. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

14.1 Onverlet hetgeen is bepaald in artikel 3.3 hiervoor, blijft MPM eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten zolang koper (nog) te verrichten (deel-) prestaties uit de overeenkomst, deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met MPM niet heeft verricht en/of zolang koper andere buitencontractuele verplichtingen jegens MPM niet heeft voldaan. Koper zal MPM steeds onverwijld toegang verlenen om geleverde producten zelf terug te (doen) halen voor rekening en risico van koper.

14.2 Onder de opschortende voorwaarde van het tenietgaan en/of niet (meer) geldig zijn van het in het vorige lid bedoelde eigendomsvoorbehoud geeft koper nu reeds bij voorbaat bij aflevering tevens een pandrecht aan MPM op alle aan koper geleverde en te leveren producten. Pandrecht dient tot zekerheid van voldoening van alle huidige en toekomstige schulden van koper aan MPM. Koper wordt hierbij geacht een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan MPM te hebben gegeven om mee te werken aan een nadere schriftelijke vastlegging en registratie van het pandrecht.

14.3 Aan de koper wordt verboden de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

15. Overdraagbaarheid

MPM is te allen tijde gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een ander, die dan in haar plaats contractant wordt en bevoegd zal zijn bijvoorbeeld de merken, waaronder MPM mocht verkopen, geheel of gedeeltelijk door anderen te vervangen of anderszins de wijze waarop producten verkocht worden c.q. de daarmee verband houdende overeenkomsten te wijzigen. Koper geeft MPM reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke en onvoorwaardelijke toestemming voor deze contractsoverneming. De contractsoverneming komt tot stand zodra MPM, mede namens degene die de betreffende rechten en verplichtingen overneemt, koper schriftelijk daarvan in kennis heeft gesteld.

16. Zekerheid

Wanneer (financiële) omstandigheden van koper volgens MPM goede grond geven aan te nemen dat deze zijn verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende niet (volledig) zal (kunnen) nakomen, dan is koper verplicht tot het ten genoegen van MPM stellen van zekerheid, het betalen van een door MPM te bepalen voorschot en/of inbewaringgeving van goederen voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Bij gebreken daarvan is MPM gerechtigd de uitvoering van enige overeenkomst met koper geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

17. Beëindigen

17.1 MPM kan zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang overgaan tot beëindiging van de overeenkomst 'zonder dat MPM gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, zulks onverlet de eventuele schadeplichtigheid van koper' in onder meer de navolgende gevallen-, welke koper 'voor zover op haar van toepassing' onverwijld schriftelijk zal dienen TE melden aan MPM;
1. beslaglegging op de eigendommen van de koper;
2. verlies van koper van een vergunning tot uitoefening van zijn bedrijf;
3. het niet voldoen van koper aan zijn betalingsverplichtingen of omstandigheden die zijn kredietwaardigheid in gevaar (kunnen) brengen;
4. valse of onvolledige opgave door koper aan MPM gedaan;
5. enige handeling of enig nalaten door koper in strijd met de bepalingen van de Verkoopvoorwaarden of de onderliggende overeenkomst en/of enig andere overeenkomst tussen koper en MPM;
6. beëindiging of zodanige wijziging van de rechtsbetrekkingen tussen MPM en haar toeleveranciers welke verdere leveringen aan MPM dientengevolge aan koper onmogelijk maken, dan wel in ernstige mate beperken of bezwaren;
7. indien koper, al dan niet voorlopige, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel er sprake is van een aanvrage daartoe, schuldsanering aanvraagt of verleend krijgt of anderszins insolvent raakt, zijn/haar onderneming verkoopt, overdraagt in wat voor zin dan ook, grotendeels staakt, dan wel liquideert, dan wel het verlies van zeggenschap over zijn/haar onderneming verliest.
8.1 andere omstandigheden waardoor in redelijkheid van MPM niet kan worden gevergd dat de overeenkomst met koper in stand blijft.
8.2 beëindiging van de overeenkomst ingevolge de voorgaande bepalingen laat ieder recht op nakoming jegens MPM van bestaande verplichtingen dan wel enige aanspraak op schadevergoeding van MPM onverlet.

18. Overmacht

18.1 MPM is niet aansprakelijk voor de niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van haar verplichtingen, indien, voor zover en voor zolang de nakoming geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend, is vertraagd, belemmerd, of verhinderd door overmacht waar onder meer sprake van is in de volgende gevallen;
- de nakoming van een voorschrift of verzoek van een overheidsinstantie, haven-, plaatselijke of andere autoriteit of enig lichaam of persoon, dat (die) te kennen geeft een dergelijke instantie of autoriteit te zijn of namens deze te handelen;
- verhinderingen, beperkingen of belemmeringen met betrekking tot de winning, de productie en/of aanvoer (waaronder begrepen vervanging van aanvoerlijnen) en/of de invoer van grond- en hulpstoffen voor de verkochte producten en/of met betrekking tot de fabricage van die producten en/of het vervoer daarvan naar de plaats van levering (onder een en ander begrepen het niet presteren van toeleveringsbedrijven);
- feiten en/of omstandigheden, die MPM niet heeft kunnen voorzien of redelijkerwijs niet heeft behoeven te voorzien en die van zodanige invloed zijn dat MPM, waren die feiten en/of omstandigheden haar bekend geweest, de overeenkomst van levering niet of niet dan op gewijzigde condities zou zijn aangegaan.

18.2 Onder de bij artikel 19.1 omstandigheden vallen in ieder geval doch niet beperkt tot: oorlog, mobilisatie, opstand, boycot, vernieling, epidemieën, natuurrampen, weersomstandigheden, staking, brand, het gedwongen stopzetten van de exploitatie van putten, raffinaderijen en/of installaties, verkeersstagnaties en/of transportvertragingen, computerstoringen, storing van elektriciteits- of glasleverantie, prijsverhogingen die niet kunnen worden doorberekend en voorts alle andere omstandigheden, welke storend werken op de regelmatige gang van MPM's bedrijf of die van haar toeleveringsbedrijven, zulks ter beoordeling van MPM.

18.3 Indien zich een situatie voordoet zoals bedoeld in artikel 19.1 of 19.2 zal MPM koper 'indien mogelijk en wenselijk voor MPM' mededelen of, in hoeverre en onder welke voorwaarden zij de leveringen geheel of gedeeltelijk zal continueren. MPM zal nimmer gehouden zijn eventuele tekorten bij leveranciers te dekken en zal voorts bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden of de leveringen op te schorten of te beperken.

19. FOB-FCA leveringen

19.1 Bij FOB- of FCA-leveringen dient koper MPM voor toepassing van de BTW-vrijstelling in verband met intracommunautaire levering, uiterlijk op het moment van levering, schriftelijk te bevestigen dat de producten door of namens hem naar een andere EG-lidstaat zullen worden vervoerd, onverminderd het recht van MPM om, alvorens dit tarief te hanteren of later, nadere informatie of originele bewijsstukken te verlangen. Indien koper er niet in slaagt de nadere informatie of originele bewijsstukken over te leggen heeft MPM het recht koper op ieder ogenblik de toepasselijke BTW samen met nalatigheidinteresten en eventueel aan MPM opgelegde BTW-boetes, aan te rekenen.

19.2 Ten aanzien van het Administratief Geleide Document (AGD) ter zake van accijnsgoederen, dient koper er voor zorg te dragen, dat voorafgaand aan het fysieke transport van de goederen, de namen en handtekeningen van de geautoriseerde personen van het ontvangende entrepot, geregistreerd of niet-geregistreerd bedrijf, schriftelijk bekend worden gemaakt aan MPM of, indien de verzendende entrepothouder een derde is, aan deze derde, alsmede dat wijzigingen tijdig worden doorgegeven. Koper dient er voor zorg te dragen dat het AGD binnen 14 werkdagen na de datum van verzending terugontvangen is van de verzendende entrepothouder. Koper is bij FOB- of FCA-leveringen aansprakelijk voor de belastingen en heffingen, boetes, rente en bijkomende kosten welke het gevolg zijn van overtredingen of onregelmatigheden tijdens het vervoer of geconstateerde tekorten bij ontvangst/inslag, alsmede onregelmatigheden in verband met het AGD, waaronder begrepen onjuiste of onvolledige aftekening, niet-tijdige of niet terugontvangst door de verzendende entrepothouder.

19.3 Indien en voor zover MPM ten behoeve van koper douane- of accijnsdocumenten op naam van MPM voor de te leveren producten afgeeft of niet doet afgeven, zal koper terstond, zonder voorbehoud en zonder recht van verrekening en/of opschorting, alle schade vergoeden, die het gevolg kan zijn van het gebruik van deze documenten, ongeachte of er enige sprake is van schuld of verwijtbaarheid van koper, personeel of koper van derden, die koper inschakelt. Indien en zodra koper de producten zonder betaling van heffing of belastingen doorverkoopt en/of doorlevert, zal koper ter aanzuivering van de douane- of accijnsdocumenten van MPM opvolgende douane- of accijnsdocumenten (doen) opmaken, teneinde de aansprakelijkheid van MPM jegens de fiscus te beëindigen.

20. Verrekening

MPM is gerechtigd alle schulden, die zij te eniger tijdens jegens koper zouden hebben, te verrekenen met alle vorderingen die MPM alsdan op koper zou blijken te hebben, gelijk MPM het recht heeft haar vorderingen met bedoelde schulden te verrekenen. Het voorgaande geldt ook voor nog niet opeisbare en/of voorwaardelijke vordering van MPM op koper, uit welke behoefte dan ook.

21. Toepasselijk recht en geschillen

21.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Nederlands recht van toepassing op alle in de Algemene Verkoopvoorwaarden beoogde rechtsverhoudingen met MPM.

21.2 Bevoegd tot het kennis nemen van geschillen naar Nederlands recht is de Arrondissements- rechtbank te Rotterdam, zulks onverminderd het recht van MPM om ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van koper dan wel een andere arrondissementsrechtbank, naar keuze van MPM, en onverlet de dwingend- rechtelijke bepalingen betreffende de eventuele bevoegdheid van een andere rechter.

22. Overige

Indien enige bepaling van deze Verkoopvoorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, voor wat partijen betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt. MPM is gerechtigd de Verkoopvoorwaarden te wijzigen. Deze wijziging zal van toepassing zijn vanaf het moment dat MPM koper daar omtrent heeft geïnformeerd.

Privacy statement MPM International Oil Company B.V.

Last Updated December 19, 2019

MPM International Oil Company and its affiliates respect your concerns about privacy and your right to control the dissemination and other processing of your personal information. References in this Privacy Notice (the 'Notice') to 'MPM Oil', 'we', 'us', and 'our' are references to the entity responsible for the processing of your personal information, which generally is the entity that obtains your personal information.

This Notice applies to the personal information we collect through our websites, mobile applications, social media pages, and offline collection methods that reference this Notice (collectively, the 'Service').

This Notice describes how the Service collects information from you, what types of information it collects, how we may use the personal information, with whom we may share it, the measures we take to safeguard the personal information we obtain, how you may exercise your rights regarding our processing of your personal information, and how you can contact us regarding our privacy practices.

The Service may provide links to other third-party websites and features, or contain third-party cookies, that are not owned or controlled by us. Please review the privacy notices of these third parties to familiarize yourself with their privacy practices.

By using the Service, you acknowledge you have read and understood the terms of this Notice. Please fully review this Notice before you use the Service or submit information to us.

1. Personal information we collect

The types of personal information we may collect through the Service include:

1.1. Contact information including name, phone and fax number, email and postal address for you or for others (e.g., principals in your business);

1.2. Information used to create your online account (such as username, password and security question and answer);

1.3. We collect and store the information that you and other users provide when you and they use and interact with the Service (such as your vehicles, and other information you provide when using the Service);

1.4. Customer service history;

1.5. Location data such as data derived from your IP address, country and zip code;

1.6. Usage data including details on your browser (such as type, version, language); operating system and interface; website from which you are visiting us (referrer URL); webpage(s) you are visiting on our website; date and time of accessing our website and time zone difference; access status/HTTP status code; volume of data transferred; internet protocol (IP) address; and information gathered via cookies;

1.7. Correspondence-related data such as emails, texts, letters, or responses to surveys and questionnaires; information you provide us by phone or live chat; or your feedback on your experience with the Service, or an MPM Oil facility; and

1.8. Other personal information contained in content you submit to us (such as through our 'Contact Us' feature, which may include your first name, last name, mobile number, e-mail, and your message).

We use third-party web analytics services in connection with the Service, including Google Analytics, which use cookies and similar technologies to collect data (such as IP addresses) to evaluate use of and interaction with the Service.

Please note that providing personal information to us is voluntary on your part. If you choose not to provide us certain information, we may not be able to offer you certain products and services, and you may not be able to access certain features of the Service.

2. How we use personal information

We do not sell personal information and do not disclose personal information about you except as described here or at the time of collection. We may use the personal information we obtain as follows:

2.1. Provide and administer our products and services;

2.2. Process and fulfill orders and keep you informed about the status of your order;

2.3. Communicate about and administer our products, services, events, programs and promotions (such as by sending alerts, promotional materials, newsletters and other marketing communications);

2.4. Conduct and facilitate surveys, sweepstakes, contests, focus groups and market research initiatives;

2.5. Perform data analytics (such as market research, trend analysis, financial analysis and customer segmentation);

2.6. Provide customer support;

2.7. Process, evaluate and respond to requests, inquiries and applications;

2.8. Create, administer and communicate with you about your account (including any purchases and payments);

2.9. Provide investor services;

2.10. Conduct marketing and sales activities (including generating leads, pursuing marketing prospects, performing market research, determining and managing the effectiveness of our advertising and marketing campaigns and managing our brand);

2.11. Operate, evaluate and improve our business (such as by administering, enhancing, and improving our products and services; developing new products and services; managing our communications and customer relationships; and performing accounting, auditing, billing, reconciliation and collection activities);

2.12. Verify your identity and protect against and prevent fraud and other unlawful activity, unauthorized transactions, claims and other liabilities, and manage risk exposure and quality;

2.13. Conduct investigations and comply with and enforce applicable legal requirements, relevant industry standards, contractual obligations and our policies and terms; and

2.14. Maintain and enhance the safety and security of our products, services, information resources and employees.

We may anonymize or aggregate personal information and use it for the purposes described above and for other purposes to the extent permitted by applicable law. We may also use personal information for additional purposes that we identify at the time of collection. We will obtain your consent for these additional uses to the extent required by applicable law.

Where required by applicable law, we will obtain your consent for the processing of your personal information for direct marketing purposes.

The legal basis for MPM Oil processing your personal information as described above will typically be one of the following: (1) your consent; (2) performance of a contract with you or a relevant party; (3) our legitimate business interest; or (4) compliance with our legal obligations.

3. How we share information

We may share your personal information to (internal and external) recipients for the processing purposes described above.

3.1. Within MPM Oil: Depending on the categories of personal information and the purposes for which the personal information has been collected, different internal departments within MPM Oil may receive it (for example, our IT department may have access to usage data; our sales departments may have access to account and order data). Moreover, other MPM Oil departments may have access to certain personal information about you on a need to know basis, such as the legal department, the finance department or internal auditing.

3.2. Sharing with Other Users. The Service may allow users to connect and communicate with others, such as through a message board. If you use any communication features, other users of the Service may be able to view your profile information and your communications that you post to the Service.

3.3. Service Providers. We use third parties to help us operate and improve the Service (e.g., hosting providers, e-commerce service providers and analytics service providers). We may provide these third parties with information we collect and they may collect information from you and about your use of the Service. The processing by these third parties will, unless specifically noted otherwise in this Notice, be governed by a contractual agreement requiring them to process the personal information solely on behalf of MPM Oil when performing the Service, including maintaining or servicing accounts, providing customer service, processing or fulfilling orders and transactions, verifying customer information, processing payments, providing financing, providing advertising or marketing services, providing analytic services, or providing similar services on behalf of MPM Oil.

3.4. Insolvency and Business Transitions. If we ever file for bankruptcy or engage in a business transition such as a merger or joint venture with another company, or if we purchase, sell, or reorganize all or a part of the Service or our business or assets or the business or assets of our affiliates, we may disclose your personal information, including to prospective or actual purchasers in connection with one of these transactions.

3.5. Regulators, authorities and other third parties. We may also transfer your personal information to governmental agencies and regulators (e.g. tax authorities), courts, government authorities, and independent external advisors acting as controllers (e.g., lawyers, accountants, auditors etc.) all in accordance with applicable law.

4. Data transfers

We may transfer the personal information we collect and may store such information outside the country in which the information was provided. These countries may have different data protection laws than the country in which the information was provided. If we do so, we will take necessary measures to ensure that such transfers are adequately protected as required by applicable data protection law, including Standard Contractual Clauses approved by the European Commission.

5. How we protect personal information

We maintain administrative, technical and physical safeguards, consistent with legal requirements where the personal information was obtained, designed to protect against unlawful or unauthorized destruction, loss, alteration, use or disclosure of, or access to, the personal information provided to us through the Service.

6. Your rights

If you have an account with us and would like to update your personal information associated with your account, you may make changes in the 'Account' or 'Settings' portions of the Service. Aside from updates you make, at any time, you may challenge the accuracy or completeness of your personal information in our records. If you successfully demonstrate that your personal information in our records is inaccurate or incomplete, we will update the personal information as required. Where appropriate, we will transmit the updated information to third parties having access to your personal information.

If you would like to cancel your Account, request access or a correction to your personal information (other than corrections you can make in the 'My Profile' or 'Settings' portions of the Service), please contact us using the 'Contact Us' feature within the Service. If you do not want your information accessed or stored as described in this Notice, you should not access, use, or register an Account with the Service.

To the extent provided by the law of your jurisdiction, you may also have the following rights:

6.1. Right to withdraw your consent. If you have given your consent regarding certain types of processing activities (in particular regarding the receipt of certain direct marketing communications), you can withdraw this consent at any time with future effect. Such a withdrawal will not affect the lawfulness of the processing prior to the consent withdrawal. You can withdraw your consent by clicking on the withdraw option in relevant communication or by contacting your relationship manager (for existing customers).

6.2. Right to request access to your personal data. If provided by applicable data protection law, you have the right to obtain from us confirmation as to whether or not personal data concerning you is processed, and, where that is the case, to request access to the personal data. The access information includes "inter alia" the purposes of the processing, the categories of personal data concerned, and the recipients or categories of recipients to whom the personal data have been or will be disclosed. However, this is not an absolute right and the interests of other individuals may restrict your right of access. You also have the right to obtain a copy of the personal data undergoing processing free of charge.

6.3. Right to request rectification. Where provided by applicable data protection law, you have the right to obtain from us the rectification of inaccurate personal data concerning you. Depending on the purposes of the processing, you have the right to have incomplete personal data completed, including by means of providing a supplementary statement.

6.4. Right to request erasure (right to be forgotten). Where provided by applicable data protection law, you have the right to obtain from us the erasure of personal data concerning you and we are obliged to erase such data.

6.5. Right to request restriction of processing. Where provided by applicable data protection law, you have the right to obtain from us restriction of processing of your personal information and we are obliged to restrict such processing. In this case, the respective personal information will be marked and may, with the exception of storage, only be processed by us with your consent or for certain purposes.

6.6. Right to request data portability. Where provided by applicable data protection law, you have the right to receive the personal data concerning you, which you have provided to us, in a structured, commonly used and machine-readable format, and you have the right to transmit those personal data to another entity without hindrance from us, where the processing is carried out by automated means and is based on consent pursuant.

6.7. Right to object. Where provided by applicable data protection law and under certain circumstances, you have the right to object, on grounds relating to your particular situation, at any time to the processing of your data by us and we are required to no longer process your data. Such right to object especially applies if we collect and process your data for direct marketing purposes. If you have a right to object and if you exercise this right, your data will no longer be processed for such purposes by us. Such a right to object does not exist if the processing of your data is necessary to take steps prior to entering into a contract or to perform a contract already concluded.

To exercise your rights, please contact us by using the contact information at the end of this Notice. Additionally, to the extent the European Union General Data Protection Regulation (GDPR) applies, you also have the right to lodge a complaint with the competent data protection supervisory authority in the relevant Member State (e.g., the place where you reside, work, or where an alleged infringement of the GDPR took place).

7. Data retention

Your personal information will be retained as long as necessary to provide you with the services and products requested. Once you have terminated the contractual relationship with us and/or you have deleted your Account, we will remove your personal data from our systems and records and/or take steps to properly anonymize it so that you can no longer be identified from it (unless we need or have a right to keep your information to comply with legal or regulatory obligations to which MPM Oil is subject " e.g., taxation purposes " or to meet our legitimate interests).

8. Additional information

8.1. Children. The Service is intended for users over the age of 18 and is not directed to children under 13. We do not knowingly collect personal information from children under 13. If you become aware that a child has provided us with personal information without parental consent, please contact us by using the contact information at the end of this Notice, and we will take steps to remove the information and terminate the child's account.

8.2. California Residents.

a) may contact us by using the contact information at the end of this Notice. California Civil Code Section 1798.83 permits California residents to request and obtain from us once a year, free of charge, a list of the third parties to whom we have disclosed personal information (as defined under that statute) of that California resident, for direct marketing purposes in the preceding calendar year and the categories of that kind of personal information that was disclosed to them. If you are a California resident and you wish to make such a request, you may contact us by using the contact information at the end of this Notice.

b) While the Service is not intended for anyone under the age of 18, if you are a California resident under age 18 and you believe your information has become publicly-available through the Service and you are unable to remove it, you may request removal by contacting us at: info@mpmoil.com. When requesting removal, you must be specific about the information you want removed and provide us with specific information, such as the URL for each page where the information is located, so that we can find it. Removal of your content or information from the Service does not ensure complete or comprehensive removal of that content or information from our systems or the systems of our service providers. We are not required to delete the information posted by you; our obligations under California law are satisfied so long as we anonymize the information or render it invisible to other users and the public.

8.3. Modification of this Notice. We will occasionally update this Notice, in our sole discretion. When we post changes to this Notice, we will revise the 'Last updated date' at the top of this Notice in order to notify you of changes. We recommend that you check the Service from time to time to inform yourself of any changes in this Notice or any of our other policies. If you do not agree to any update, please do not use the Service; by continuing to access or use the Service after a change to this Notice becomes effective, you agree to and accept the revised Notice as of the Notice Effective Date.

9. How to contact us

If you have questions, concerns or complaints regarding your existing account please contact us using the 'Contact Us' feature within the Service.

If you have questions, concerns or complaints about our privacy practices, please contact our office at:

E-mail: info@mpmoil.com
Phone number: +31 (0)15 251 40 30

Contact address:
MPM International Oil Company B.V.
Cyclotronweg 12629 HN
Delft
The Netherlands

Sluiten